algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van verkoop van goederen en/of  diensten van welke aard, woonplaats te Apeldoorn, aan de Lange Amerikaweg 102, 7332 BR, hierna te noemen ‘L&H Dutch Bear’. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met L&H Dutch Bear overeengekomen te worden.
 2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met L&H Dutch Bear een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Onder “goederen” wordt in deze voorwaarden verstaan alle door L&H Dutch Bear geleverde goederen en/of diensten.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per email, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Offertes

 1. Alle aanbiedingen (offertes, prijslijsten, etc.) van L&H Dutch Bear zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft L&H Dutch Bear het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, van de opdracht door L&H Dutch Bear dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij.
 3. De door L&H Dutch Bear gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten (b.v. transportkosten, ompakkosten etc.).
 4. L&H Dutch Bear kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht L&H Dutch Bear niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 6. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
 7. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. L&H Dutch Bear behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of order zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 9. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is L&H Dutch Bear hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 10. De door L&H Dutch Bear geproduceerde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van L&H Dutch Bear en dienen op verzoek van L&H Dutch Bear te worden teruggeven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Levering en leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien L&H Dutch Bear zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. L&H Dutch Bear dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. L&H Dutch Bear is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan L&H Dutch Bear de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekening enz. in het bezit zijn van L&H Dutch Bear, de overeengekomen (termijn) betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij (of externe partij zoals een transportbedrijf) op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren goederen het pand en/of magazijn van L&H Dutch Bear verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij. 
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt L&H Dutch Bear zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij L&H Dutch Bear in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen, tenzij L&H Dutch Bear uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft L&H Dutch Bear het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. L&H Dutch Bear is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 10. L&H Dutch Bear is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

 

Artikel 4 Aanvaarding en Klachtplicht

 1. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de wederpartij. Kosten die gemaakt worden door controle van de ontvangen goederen kunnen niet op L&H Dutch Bear verhaald worden. Indien niet terstond (binnen 24 uur) na ontvangst wordt beklaagd, zijn de hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
 2. Klachten omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. Klachten over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.
 5. L&H Dutch Bear dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van L&H Dutch Bear indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door L&H Dutch Bear te bepalen wijze en in de originele verpakking.
 7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht.
 8. Indien de klacht gegrond is, zal L&H Dutch Bear te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen binnen een redelijke termijn na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is L&H Dutch Bear niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en kwaliteit

 1. L&H Dutch Bear aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens-en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van L&H Dutch Bear, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewusten roekeloosheid van L&H Dutch Bear, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 3. De verplichting tot schadevergoeding van L&H Dutch Bear op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen L&H Dutch Bear uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
 4. Als L&H Dutch Bear om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
 5. L&H Dutch Bear garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens L&H Dutch Bear, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart L&H Dutch Bear tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover voormelde schade is ontstaan door ondeskundigheid. Of wanneer voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan L&H Dutch Bear zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door L&H Dutch Bear aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door L&H Dutch Bear aangegeven. L&H Dutch Bear is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die L&H Dutch Bear er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is L&H Dutch Bear bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien L&H Dutch Bear het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. Als L&H Dutch Bear in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 7 Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt L&H Dutch Bear de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef) modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van L&H Dutch Bear ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van L&H Dutch Bear niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is aan L&H Dutch Bear per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van €25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door L&H Dutch Bear gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij aan L&H Dutch Bear een boete verschuldigd van €1000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door L&H Dutch Bear in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van L&H Dutch Bear totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met L&H Dutch Bear gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te verrichten diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Zolang de eigendom der zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Het is de wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverd zaken in het kader van de uit oefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van L&H Dutch Bear te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de wederpartij aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 3. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van L&H Dutch Bear ter inzage te geven.
 4. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendoms- rechten door L&H Dutch Bear zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 9 Prijswijziging

 1. Indien L&H Dutch Bear met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is L&H Dutch Bear niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. De wederpartij is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 10 Ontbinding

 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering of tijdens productie de overeenkomst beëindigen door één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Als de wederpartij de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van L&H Dutch Bear en L&H Dutch Bear hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. L&H Dutch Bear heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
 4. Indien de wederpartij één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraag, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft L&H Dutch Bear de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die L&H Dutch Bear op de wederpartij mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart L&H Dutch Bear ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. L&H Dutch Bear is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van L&H Dutch Bear opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door L&H Dutch Bear niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien L&H Dutch Bear bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is L&H Dutch Bear gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract/ overeenkomst.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

 

Artikel 12 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij L&H Dutch Bear partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor L&H Dutch Bear, door dat recht worden beheerst.
 3. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 4. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van L&H Dutch Bear neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. L&H Dutch Bear mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
 5. L&H Dutch Bear en de wederpartij kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.